13.10.2020

Седемте най-често задавани въпроси за събирането на вземания в логистиката

Обясняваме как функционира и кой плаща разходите.

Една жена проверява фактурите си за закъснели плащания.

Поръчката е доставена и фактурата е издадена. Но въпреки това не сте получили плащане по банковата си сметка.Една от възможностите да се справите със закъснелите плащания е да използвате услугите на агенция за събиране на вземания. С това най-напред са свързани много неизвестни.В тази статия в блога ние отговаряме на седемте най-често задавани въпроси, които хората си задават за възлагането.

Използването на услуга по събиране на вземания ще Ви помогне, ако искате да оставите управлението на събирането на вземания в ръцете на професионалисти.

Съдържание:

  1. Колко предупреждения трябва да бъдат написани, преди да можете да използвате услуга по събиране на вземания.
  2. Какви задължения има агенцията за събиране на вземания?
  3. Как могат да бъдат използвани услугите на бюро за събиране на вземания?
  4. Как функционира процедурата за събиране на вземания?
  5. Какво не може да направи едно бюро за събиране на вземания?
  6. Колко са високи таксите за събиране на вземания?
  7. За чия сметка са таксите за събиране на вземания?

Вземанията, в случай че в договора не е договорено друго, са дължими незабавно. Въпреки това се стига до неплащане. Причините за това са различни, но последиците са неприятни за всички страни. 30 дни след датата на падеж се стига до просрочие. Като кредитор имате възможност да предприемете допълнителни мерси и например да използвате услугите на бюро за събиране на вземания, за да получите парите си. Във връзка с това трябва да знаете това:

1. Колко предупреждения трябва да бъдат написани, преди да можете да използвате услуга по събиране на вземания.

Съгласно директивата на ЕС след изтичане на срока за плащане не са необходими повече напомняния за просрочената сума. Възложителят влиза незабавно в забава и може да бъдат използвани услугите на доставчик на услуги за събиране на вземания.

Повече не е необходимо да бъде изпращано напомняне, но това със сигурност е добре за запазването на деловите отношения. В случай че след второто напомняне за плащането не последва реакция на длъжника или не получите плащане, може да бъде обмислено използването на професионална услуга за събиране на вземания.

2. Какви задължения има агенцията за събиране на вземания?

Бюрото за събиране на вземания проверява обстоятелствата и за двете страни и може да изпълнява ролята на неутрален посредник. То проверява наличните документи и може да каже дали става дума за наистина забавено плащане.

След това професионалната услуга за събиране на вземания помага на своите клиенти са получат парите си и поема кореспонденцията с длъжника. По този начин обстоятелствата трябва да бъдат изяснени и/или просрочените задължения да бъдат платени. Освен това по желание на кредитора има възможност да бъдат договорени алтернативни начини на плащане.

Услугата за събиране на вземания трябва да бъде активна при събирането на парите. Това конкретно означава, че тя трябва да изиска от длъжника да заплати просрочените задължения. 

3. Как могат да бъдат използвани услугите на бюро за събиране на вземания?

Съществува възможността всеки сам да се погрижи за събирането на несъбраните си вземания. TIMOCOM е изготвил статия за това, която съдържа три съвета за управление на събирането на вземания. Част от това е и да се свържете сами с клиента и да му напомните за задължението му за плащане. Въпреки това има смисъл да се обърнете към някого, който има опит или още по-добре е специализиран в бранша. При избора спедиторите и логистиците трябва да внимават за някои неща. Възлагането е с най-малко усложнения, когато се извършва с писмо или онлайн формуляр. За да може агенцията за събиране на вземания да се заеме с работата си, трябва да бъдат предоставени документи доказващи несъбраното вземане. Например фактури, които не са платени, договор за превоз или други подобни документи. Ако тези документи са налични, клиентът трябва да потвърди, че възлага събирането на вземания на агенцията за събиране на вземания. След това отделът за събиране на вземания може да се заеме с професионалната услуга за събиране на вземания.

4. Как функционира процедурата за събиране на вземания?

След като потвърждението на поръчката и всички важни документи, които изясняват случая, бъдат получени от агенцията за събиране на вземания, тя прави проверка на случая.

Сега се проверява дали документите са с правилно съдържание. Също така дали срокът за плащане е наистина изтекъл преди повече от 30 дни? Възникнали ли са щети? Има ли фактура, която не е платена? Агенцията за събиране на вземания проверява въз основа на документите дали просроченото вземане е безусловно и законосъобразно.

Накрая агенцията влиза в контакт с длъжника. Той има възможността да изложи своята гледна точка по случая и да вземе позиция. Той може да потвърди просроченото вземане или да възрази и да представи документи, подкрепящи неговата позиция. В хода на кореспонденцията може да бъде договорено например разсрочено плащане или частично плащане.

5. Какво не може да направи едно бюро за събиране на вземания?

Едно бюро за събиране на вземания не може да раздава правосъдие, както и да осъди някого за нещо или да задължи длъжника да извърши директно плащане. То може да поиска от длъжника извърши плащането, когато просроченото вземане е безусловно. Ако просроченото вземане е легитимно, длъжникът трябва да плати ненаправеното плащане на кредитора.

Тоест агенциите за събиране на вземания нямат права, които са различни от правата на първоначалните кредитори. Услугата, която предлагат, поема единствено кореспонденцията с длъжника. Те имат правни познания, за да могат да посредничат по същество, но не са адвокати. Ако случаят стигне до съд, агенцията за събиране на вземания не извършва съдебно представителство.

6. Колко са високи таксите за събиране на вземания?

Ако логистична фирма реши да използва професионална услуга за събиране на вземания, има ограничение на размера на разходите. Те се определят съобразно таблицата на адвокатските такси, в която е посочена фиксирана цена. Обработката на несъбраното вземане е в размер на половин до два пъти и половина стойността на таксата. Базата за изчисление на таксата е размерът на несъбраното вземане. При случаи, които са тежки или изключително комплексни и времеемки е дължима максимална такса за обработка x 2,5. Често обаче тя е в среден размер от 1,3. Първоначално това може да звучи комплицирано, но се изчислява лесно.

Пример: Да вземем например извършен транспорт, за който не е платено. Стойността на фактурата е 500 евро. Таксите за събиране на вземания за този средно тежък случай при 1,3 пъти адвокатска такса възлиза на 58,50 евро.

7. За чия сметка са таксите за събиране на вземания?

Може да има много причини за неплатените фактури, но неизправните платци трябва да знаят, че те причиняват разходи и усилия. Например изпращането на писма и напомняния води до бюрократична и финансова тежест. Кредиторът може да изиска разходите да бъдат възстановени от длъжника в пълен размер.

Директива на ЕС поражда ясни права и задължения какво да се прави, когато има неплатена фактура. В тази статия от блога на TIMOCOM Ви предоставяме правна информация за възстановяването на разходите. Това е важно да се знае особено за един толкова международен бранш като логистиката.

 

Резюме

Неплатените фактури трябва, разбира се, да бъдат платени, особено с оглед на делови отношения, в които има доверие. В случай че това не се случи, важно е да знаете какво са Вашите права и опции. Използването на услуга по събиране на вземания ще Ви помогне, ако искате да оставите управлението на събирането на вземания в ръцете на професионалисти.

 

В транспортния и логистичен бранш управлението на събирането на вземания е предизвикателство поради обстоятелството, че дейността е международна и участниците говорят на различни езици. Международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM се е специализирала в обслужване на своите клиенти в цяла Европа. Тя фукционира като неутрален посредник и помага да се справите с неизправните платци.

 

Информирайте се сега

 

Това също може да е от интерес за Вас:

 

Какво да направя при несъбрани вземания? Вашите права и задължения при забавени плащания обяснени накратко.

Какво да направя, когато клиентите не плащат?

Останете силни икономически - как да защитите в момента фирмата си

Изтеглете съобщение за пресата
в началото