skip navigation

Общи договорни условия

Контакт

+36 22 51 59 61

+36 22 51 59 81

info.bg@timocom.com

1. Обща информация

(1) За всички доставки и работи във връзка с това договорно отношение са в сила само посочените по-долу условия. Задълженията и условията на потребителя са необвързващи и тогава, когато TIMOCOM не им противоречи категорично.

(2) TIMOCOM си запазва правото да променя и допълва тези условия до края на всеки отчетен период. TIMOCOM ще информира потребителя за промените чрез изрично указание на формуляра за фактура или в системата Smart Logistics System. Съгласието за променените условия ще се счита за дадено от потребителя, ако той не направи незабавно възражение на тези промени, но най-късно в срок от 1 месец от узнаването. В случай на безусловно плащане на сметката съгласието се счита за дадено.

(3) Декларации по договора, допълнения и изменения са валидни само в писмена форма. Ако страните се съгласяват, че трето лице има право да използва системата Smart Logistics System, то другата страна, трябва да предостави на този потребител пълномощно декларация на TIMOCOM.

(4) Когато в този договор са назовани лица (например потребители), назоваването трябва да се разбира във всички форми (ж/м/ср).

2. Предмет на договора

(1) TIMOCOM предоставя на потребителя, срещу периодично плащане на възнаграждение, право на ползване на потребителска платформа (по-долу наречено: лиценз). Обхватът на лиценза зависи от индивидуалното споразумение. TIMOCOM може да даде на потребителя възможност, по своя преценка достъпа до тази потребителска платформа (по-долу наречена: Cистемата Smart Logistics System) чрез инсталиращ се софтуер, комбинация от потребителско име и парола, чрез уеб влизане или интерфейс към съществуващата хардуерна и софтуерна среда при потребителя. Използването на системата Smart Logistics протича с помощта на свързани към интернет сървъри, които са достъпни само чрез онлайн връзка.

Изключение правят периодите, в които ползваните от TIMOCOM сървъри поради технически или други, независещи от TIMOCOM причини, не са достъпни или когато с цел запазване на договорните услуги TIMOCOM предприема необходими работи по техническо обслужване на сървърите, при които е възможно смущенията на достъпа да са неизбежни, в зависимост от нивото на техниката. TIMOCOM ще провежда предвидима поддръжка и подобрения в делнични дни, преди 7:30 или след 18:00 часа, а в събота и неделя през целия ден (централноевропейско време).

(2) В случвай че TIMOCOM предостави на потребителя достъп до системата Smart Logistics System посредством софтуер, може да направи това по собствена преценка, напр. посредством предложение за изтегляне или също чрез приложението Store® на Apple®, Google Play™ и т.н. Изтеглянето и инсталирането на софтуер не са част от услугата на TIMOCOM, а се предприемат самостоятелно, на собствена отговорност от потребителя. При предоставяне на оторизация за достъп чрез онлайн регистрация с потребителско име и парола или или например чрез уеб-вход, TIMOCOM си запазва правото да поставя определени изисквания относно съставянето на парола, да обвързва единичния достъп с предоставен от потребителя имейл адрес на потребителя или да използва локални функции за защита, като например съществуващи техники за удостоверяване на операционната система на потребителското крайно устройство.

(3) Изборът, набавянето и използването на необходимия хардуер и софтуер и връзките между данните се извършват само от потребителя и на негов риск.

(4) TIMOCOM има право да извършва промени по тях в рамките на усъвършенстване и оптимизиране на продуктите си, доколкото по този начин не се ограничават важните характеристики.

(5) TIMOCOM може да изпраща на потребителя чрез умната логистична система Smart Logistics System известия за оферти, получени съобщения или транзакции. TIMOCOM си запазва правото да ограничи броя, времето за съхранение и продължителността на показване на тези съобщения.

3. Право на ползване

(1) Предоставеното с този договор право на ползване се отнася само за индивидуално договорен обхват, например за определен брой единични достъпи, транзакции или договорен обем данни в стопанската дейност на потребителя за съответния филиал, самостоятелно или несамостоятелно, до системата Smart Logistics System и не може да се прехвърля на трето лице или на други филиали.

(2) Правото на ползване е валидно само за въвеждане и извикване на специфични за предприятието данни при обичайната фирмена дейност. Предоставената информация трябва да е вярна, и да бъде доказана документално при запитване от страна на TIMOCOM. Остарелите или събраните данни трябва да се изтрият, ако няма законови задължения за съхраняване. Използването за следните цели и следните видове съдържание са недопустими:
а) Непоискани новини, като например спам, масови запитвания, обща реклама и общи оферти.
б) Незаконни цели, фалшиви данни, измама или заблуждение.
в) Нарушаване на права, като например лични права, интелектуална собственост или личния живот на трети лица.
г) Събиране на данни, особено такива, които да дадат възможност за създаване на профил на друг потребител.
д) Събиране на програмен код, който да повлияе на функционалността на крайно устройство или на този софтуер.
е) Съдържание, което да създаде затруднения, вреди или щети на TIMOCOM или трети лица чрез призиви за бойкот, верижни писма, тормоз, заплахи, обиди, клевети, дискриминация, омраза, нанасяне вреда на корпоративни интереси, коментари със сексуално съдържание, изображения, показващи бруталност, насилие или голота.
ж) Съдържание, което нарушава законите или морала, или съдържание, което потребителят няма право да праща.

(3) Предоставените от системата Smart Logistics System данни могат да бъдат извеждани само чрез наличните функции за експорт и печат. Автоматизирането на ползването на системата Smart Logistics System, било то чрез интерфейс, външен софтуер, ботове, скриптове или други помощни средства, които се отклоняват от нормите на обичайните браузъри, като напр. Chrome™, Firefox® или Microsoft Edge® , изисква писмено съгласие от TIMOCOM.
Всички предложения на TIMOCOM, които срещу фиксирана цена могат да бъдат използвани неограничено, се подчиняват на принципа за справедливата употреба. Посредством този принцип TIMOCOM иска да предостави на всички потребители възможност за справедливо и висококачествено използване. С тази цел TIMOCOM си запазва правото да взема подходящи мерки за ограничаване правото на ползване на потребителя, ако потребителят посредством своето индивидуално потребителско поведение натоварва ресурсите на TIMOCOM по начин, който оказва значително въздействие върху справедливото поделяне на предоставените сървърни капацитети, честотни ленти или капацитети за съхранение на данни. Такива ограничения могат да се изразяват, например в ограничаване на броя на запитванията или транзакциите в минута, базирани на лиценз или ограничение на капацитета за съхранение на данни.

(4) TIMOCOM си запазва правото да прекъсва връзката на даден потребител със системата Smart Logistics System и да изтрива данни, ако по този начин се предотврати или завърши нарушаване на действащото право или накърняване на добрите нрави. Същото важи и тогава, когато съществуването на софтуера, на някое приложение или на системата Smart Logistics System е застрашено от потребителя.

(5) Ако потребителят не спазва някое договорно задължение и по-специално задължението според т. 3 (1) или (2), т. 4 (1), т. 5 (2) или (4), или т. 7 (2) или (3), или ако той е в забава с отстраняването на всякакви други нарушения по договора след като е бил предупреден,тогава TIMOCOM се освобождава от задължението си за извършване на определената работа („спиране“), но запазва претенцията си за насрещна престация.

(6) При всички случаи на виновно нарушение на договорните клаузи 3 (1) или (2),или клаузи 5 (2), (4) или (5) потребителят трябва да заплати сума състояща се от договорената такса за дванадесет месеца. Предоставяне на доказателства за щети е задължение на потребителя.

(7) Потребителят трябва да уведоми TIMOCOM за всяко изменение свързано с фирмата или търговският регистър на фирмата веднага след прилагането на изменението. Това се отнася и до промени в правната форма или адрес на фирмата, както и за излизане или влизане на лица упълномощени да я представляват, които са регистрирани в дружеството и търговският регистър.

3а. Правото на ползване на приложението Фирмени профили

(1) Приложението Фирмени профили предоставя на потребителя, ако е договорено, възможността за преглед на наличните фирмени данни на потребители на системата Smart Logistics System.

(2) За тази цел ползвателят също може да настрои своите фирмени данни за информация и преглед за трети лица в системата Smart Logistics System. Достъп до разширените фирмени данни на трето лице потребителят получава след въвеждане на собствените си разширени фирмени данни.

(3) Данните се предлага за ползване в стандартния обем при обичайната фирмена дейност. Копирането на цялата база данни или на важни части от нея е забранено съгласно Закона за авторското право.

(4) Информацията трябва да се поддържа актуална. Поддържа информация за TIMOCOM относно пропуски или неточности в информацията на потребителя, и TIMOCOM може да информира потребителя за тази грешка. Коригирана или допълнена информация на потребителя в рамките на 7 дни след получаване на информация от TIMOCOM, така че TIMOCOM е упълномощен от потребителя, но не е задължен, да коригира  данни или да допълва  официална информация в търговския  или стопанския  регистър.

(5) Ако алинеи (3) и (4) бъдат нарушени TIMOCOM си запазва правото да блокира данните на потребителя, както и достъпа на потребителя до приложението Фирмени профили.

(6) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните.

3б. Правото на ползване на приложенията Товари и Товарни обеми

(1) Приложенията Товари и Товарни обеми позволяват на потребителя, ако е договорено, въвеждане на автомобилни капацитети и оферти за товари, както и търсене в предложените автомобилни капацитети и товари за международен сухопътен транспорт чрез системата Smart Logistics System.

(2 ) Въвеждането трябва да се извършва пълноценно, с обикновен шрифт без допълнителни празни интервали или други подходящи за подчертаване знаци и с правилните данни в предвидените за въвеждане полета. TIMOCOM си запазва правото да изтрива автоматично въведени данни, които не съответстват на тези критерии, съотв. на предписанията от т. 3, алинея 2.

(3) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните.

3в. Правото на ползване на приложението Маршрути и разходи

(1) Приложението Маршрути и разходи позволява, доколкото е договорено, онлайн прехвърляне на данни за изображения на карти и изчисляване на маршрути към потребителя. Всички изображения на карти, както всички географски карти, непрекъснато се изменят и никога не представляват пълно изображение на действителността. Поради това TIMOCOM не гарантира верността на изображението на картите и на другите данни. Задължението за гаранция на TIMOCOM се ограничава до предоставянето, обработката и визуализирането на данните за потребителите.

(2) Представените в приложението Маршрути и разходи данни и информация са получени от трети лица. Поради това TIMOCOM запазва правото си да прекрати договора в случай на неправилно и ненавременно самоснабдяване, освен ако потребителят не докаже вината на TIMOCOM.

3) Приложението Маршрути и разходи може да приоритизира при търсенето целите по зададените имена на населени места или по пощенските кодове. При това са възможни резултати от търсенето с вариращи наименования на населените места или повече от едно наименование. TIMOCOM не предоставя верния автоматичен избор на желаното населено място чрез програмата. Също така TIMOCOM не поема гаранция за коректност и пълнота по отношение на подобни типове данни, като например пощенски кодове, данни за пътища и друга допълваща информация. Според нивото на техниката картите претърпяват постоянни промени. Не се поема гаранция за данните, както и за точността и качеството на картите.

(4) Картовият материал и други подобни данни (сателитни снимки, информация за пътните такси, ограничения на трафика, POI и др.) се получават от лицензодателите. Картите, подобните данни и функционалността са защитени от авторско право и са изключителна собственост на TIMOCOM и/или неговите лицензодатели и партньори и са защитени чрез международни договори и други закони на страната, в която се използват. TIMOCOM предоставя на потребителя непрехвърляема, неизключителна подлицензия за ползване на такива карти, които се използват в продуктите на TIMOCOM, само за вътрешно ползване от потребителя. Потребителят не може нито да копира, нито да разделя, нито да извлича и променя картите или да създава произтичащ от тях продукт. Потребителят няма право цялостно или частично нито да създава, нито да се опитва да създава сорскод, сорсфайл или структура на карти, нито чрез преструктуриране, разделяне, декомпилиране или по какъвто и да било друг начин. Потребителят няма право да използва продуктите за дейност на фирма за услуги или за други цели, които включват обработването на карти чрез други физически или юридически лица. Потребителят не получава право на собственост, което като цяло остава при лицензодателя. Указания за авторски права, източници на данни или запазване на собственост във или по картите не могат да бъдат променяни, скривани или отстранявани.

(5) Ако трети доставчици повишат цените към TIMOCOM, които са съществували при сключването на договора, TIMOCOM си запазва правото да увеличи съответно цените към потребителя по отношение на заплатените лицензи. Повишението на цените влиза в сила 4 седмици към първо число на следващия месец след постъпване на декларацията. Ако повишението на цените за ползване на приложението Маршрути и разходи надвиши 10% в рамките на календарна година, потребителят има изключителното право да прекрати договора, което може да се упражни в рамките на 2 седмици след съобщаването на повишението на цените.

(6) TIMOCOM запазва правото си, по собствена преценка, по всяко време да модифицира, разширява, изтрива и прекатегоризира изображенията на картите и данните, включително възможностите и спецификациите за изобразяването на картите и допълнителните функции, свързани с картите. TIMOCOM не задължен да доставя или да извършва техническо обслужване, да отстранява повреди, да извършва корекции (Patch), актуализация (Updates) или подобрения (Upgrades).

(7) Допълнително важат тези условия за краен потребител (Условия на услугата на HERE)

(8) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните.

3г. Правото на ползване на приложението Проследяване

(1) Приложението Проследяване предоставя на потребителя, ако е договорено, достъп до функцията за телематика, с която той прехвърля към системата Smart Logistics System налични радио или сателитни данни на своите превозни средства, като например данни за позицията от Global Positioning Systems (GPS), от наличните устройства за определяне на мястото или данни от датчици на други системи на превозните средства (по-долу наричано: качване) и може да показва неограничено тези данни за себе си и на други потребители на системата Smart Logistics System (по-нататък наричан: наблюдател) под формата на срочно разрешение. Също така приложението Проследяване позволява на наблюдаващите показване на данни от телематичните системи в превозните средства на други потребители, след като за тази цел е било издадено съответното разрешение. Необходима съставна част за показването на тези данни е договор с доставчик на телематични услуги за качване (Upload), както и лиценз за приложението Маршрути и разходи или друг сравним с него подходящ инструмент за показване на карти, който се поддържа от интерфейса Проследяване на TIMOCOM.

(2) Потребителят е задължен, доколкото е дал съгласие данните от телематичната система на неговото превозно средство да бъдат показвани на наблюдаващо лице, да гарантира предоставянето на тези данни по време на договорения период в рамките на сегашното ниво на техниката. Потребителят е отговорен за вярното и навременно изпращане на данните на TIMOCOM.

(3) Ползването и обработването на данни от телематичните системи в чужди превозни средства, които дългосрочно не са наети или използвани от потребителя, е забранено, ако това не се осъществява в рамките на разрешително, съгласно предходната алинея 1 между 2 потребителя на системата Smart Logistics System. Качване на телематични данни от подизпълнители, които работят с постоянно или на постоянни периоди за потребителя, изисква съгласието на TIMOCOM. В случай на нарушаване на тази алинея, TIMOCOM има право да блокира данните на съответната телематична система.

(4) Телематичните данни могат да се използват само за координиране на използването на съответните превозни средства или телематични системи в рамките на преследваните от услугата цели. Не е допустимо телематичните системи, включени в рамките на услугата да бъдат обозначавани с ясни имена на физически лица (например името на водача).

5) Потребителят информира всички лица, оборудвани с телематична система, преди започване на употребата, за даденото съгласие за обработване на данните от TIMOCOM, вида на обработваните данни, целта и продължителността на обработването, участващите в обработването предприятия, както и възможността да се прекрати прехвърлянето на данни.
Ако съгласно приложимите към потребителя закони е необходимо съгласието на оборудвано с телематична система лице, потребителят ще гарантира, че всички необходими съгласия или евентуални допустими алтернативи, съгласно приложимото законодателство (например оперативни споразумения), са налични в писмена форма. Потребителят трябва да съхранява съответни доказателства за срок от две години след изтичане на договора и да ги предоставя в оригинал на TIMOCOM при запитване.

(6) Ако потребител наруши разпоредбите за защита на данните, по-специално предходните алинеи 4 или 5, TIMOCOM има право да прекрати договора с потребителя без предизвестие. Потребителят освобождава TIMOCOM от всички искове, възникнали във връзка с неспазването на разпоредбите за защита на данни, по-специално на предходните алинеи 4 или 5, съответно от потребителя.

(7) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните.

3д. Правото на ползване на приложението Търгове

(1) Приложението Търгове предоставя на потребителя, ако е договорено, възможността за възлагане на поръчки от областта на транспорта и логистиката на избрана от него целева група (по-долу наричан: обявител), или даване на оферти за търг (по-долу наричан: Възложител на товар). Приложението Търгове позволява на потребителя да описва оферти, да ги събира за подготовка на сключване на договори на своя отговорност, да ги обработва и прехвърля.

(2) За обявителя правото на ползване започва с постъпване на плащането за първата сметка от TIMOCOM или чрез предоставянето на достъп до приложението Търгове чрез TIMOCOM.

(3) Търгът не е обвързваща оферта, а покана за изпращане на оферти, и не представлява задължение за сключване на договор. Договарящите трябва да имат предвид, че ценовата оферта винаги се отнася изключително до предлаганата от тях услуга. Ефективен договор може да съществува само след като възложителят и изпълнителят стигнат до споразумение.

(4) Предложителят е обвързан с изпратената от него оферта в продължение на 1 месец след изтичане на срока на валидност на обявата.

(5) TIMOCOM си запазва правото да проверява офертите за обявявания, както и офертите от предложителите за правомерност, пълнота и обоснованост в продължение най-много на 2 пълни работни дни след въвеждането им. Една оферта се счита за неправомерна най-вече тогава, когато нарушава действащото право или някакви административни забрани, правата върху обекти на интелектуалната собственост на трето лице или добрите нрави. Една оферта се счита за непълна, ако липсват важни съставни части от договора или необходима информация, например за необходими разрешения или лицензи за извършване на работата. Една оферта се счита например за необоснована, ако преобладава рекламният характер или се отнася само за еднократен транспорт.

(6) Ако TIMOCOM установи – дори и ако това стане по-късно – че алинея 5 не е спазена от обявителя или предложителя, TIMOCOM има право да изтрие от приложението Търгове, да спре или изобщо да не публикува офертата, но си запазва правото за насрещна престация.

(7) TIMOCOM си запазва правото да публикува в приложението Търгове само оферти на обявител, който има най-малко средна оценка за платежоспособност, определена от популярна агенция за икономическа информация, и за който не са познати обстоятелства, които конкретно застрашават финансовата реализация на офертите. Средната оценка за платежоспособност съответства например на индекс, по-добър от 300 на Creditreform e.V. в Германия, на „В” от Euler Hermes Kreditversicherungs-AG или на „R” от Coface AG в Европа. Ако оценката за платежоспособност на обявителя падне под тази стойност или еквивалента й по време на срока на валидност на офертата, или ако TIMOCOM получи информация за обстоятелства, които конкретно застрашават по-късното заплащане на обявените оферти, TIMOCOM може да закрие офертата след информацията за влошената оценка или да я отстрани до премахване на намалената платежоспособност.

(8) TIMOCOM има право да предприеме изпращане на оферти във връзка с дадено обявяване или обработката на дадено обявяване едновременно със заплащането на съответното вземане на TIMOCOM за това обявяване.

(9) TIMOCOM разполага със специална област за въпроси от фактически характер във връзка с конкретно обявяване от потенциални предложители. TIMOCOM си запазва правото да удължава срока на обявяването с времето, с което се удължава получаването на отговор за периода след 1 работен ден. TIMOCOM запазва също така правото си, да изтрие там такива записи, които противоречат на точка 3 алинея 2 на тези условия.

(10) За всички сведения и оферти на даден потребител в рамките на едно обявяване, което TIMOCOM публикува или изпраща чрез приложението Търгове, е отговорен само този потребител. TIMOCOM не предоставя гаранция за тези сведения или за изпълнението на произтичащите от тях договори или споразумения за конфиденциалност и самата тя не става страна по договора. TIMOCOM не дава гаранция за данните и дееспособността на предложителя, особено ако са въведени по желание на обявителя.

(11) TIMOCOM си запазва правото да изтрива оферти на предложители или да ги изключва при по-нататъшното предаване, ако узнае факти, които конкретно застрашават дееспособността на предложителя, напр. ако законово или административно му е забранено да извърши обявената работа. TIMOCOM има право да изтрива или да изключва от по-нататъшно предаване и такива оферти на предложители, които не действат от собствено име и за собствена сметка.

(12) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Договорното отношение може алтернативно да се обоснове чрез финансов отчет и тогава се прекратява автоматично след приключване на търга, без да е необходимо специално предизвестие. Правото на ползване на предложителя, който е бил поканен от обявителя да изпрати оферта, свършва с изтичане на срока на валидност на обявяването на тази оферта, без да е необходимо специално предизвестие, в противен случай изтича с правото на ползване, произтичащо от съществуващия лицензионен договор.

3е. Правото на ползване на приложението Склад

(1) Приложението Склад позволява на потребителя – ако е договорено – предлагане на складови капацитети и разглеждане на предлаганите складови капацитети. Публикуването на офертите може да се осъществява както чрез системата Smart Logistics System, така и чрез публично достъпната главна страница на TIMOCOM, както и чрез други платформи на TIMOCOM.

(2) Остарелите данни трябва да се изтрият незабавно. Въвеждането трябва да се извършва пълноценно, с обикновен шрифт без допълнителни празни интервали или други подходящи за подчертаване знаци и с правилните данни в предвидените за въвеждане полета. TIMOCOM си запазва правото да изтрива автоматично въведени данни, които не съответстват на тези критерии, съотв. на предписанията от т. 3, алинея 2.

(3) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните.

3ж. Право на ползване Messenger

(1) Messenger дава възможност на потребителя, ако е договорено, да изпраща съобщения в рамките на системата Smart Logistics System на друг потребител, който също е регистриран за тази функция.

(2) Функцията за съобщения Messenger не е заместител на обичайните средства за комуникация и по-специално не е подходяща за изпращане на сигнали за бедствие или подобни аларми на съответните институции или власти.

(3) За използването на функцията е необходимо създаването и поддържането на потребителски профил. С настройката на функцията Messenger потребителят може да бъде показан в системата Smart Logistics System като потребител, който вече може да получава съобщения. За съдържанието на изпратените съобщения отговорност носи само съответният потребител. Изпратените от потребителите съобщения не изразяват мнението на TIMOCOM, нито са одобрени от TIMOCOM, нито са припознати от него.

(4) TIMOCOM не гарантира, че изпратено съобщение е достигнало целта си. Също така не се гарантира, че лицето, което е посочено като изпращач или получател на съобщението, е действително лицето, което го е изпратило или получило.

(5) TIMOCOM си запазва правото, но без да се задължава, спазвайки тайната на комуникациите да проверява съобщенията на потребителя и при нарушение на точка 3 (2) от настоящите условия да блокира тези съобщения или да блокира данните на потребителя или достъпа на потребителя до функцията за съобщения Messenger.

(6) Посредством използването на функцията Messenger, потребителят декларира, че е съгласен съобщението, което той изпраща чрез Messenger, да може да бъде записвано от TIMOCOM, при опазване тайната на комуникациите, на сървър в продължителност на минимум 3 месеца за препращане на съответния избран потребител, което ще позволи съобщението да бъдат показано. TIMOCOM ще запази съобщението на сървъра докато съобщението не бъде изтрито по желание на всички взели участие в комуникацията потребители или докато не изтече период от минимум 3 месеца от създаването и изпращането на съобщението, ако междувременно не бъде разпоредено нещо друго от институция или съд. След изтичане на минималния срок за запазване на съобщенията потребителят може да очаква съобщението да бъде изтрито без допълнително уведомление.

(7) Запазването съдържанието на съобщенията е задължение единствено на потребителя. За тази цел потребителят има на разположение функция за печат, за да разполага с алтернативен начин за запазване на съдържанието на съобщението.

(8) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните.

3з. Право на ползване на интерфейси

(1) TIMOCOM може да предостави възможност на потребителя посредством интерфейси да се направи връзка между наличната трета система на потребителя и системата Smart Logistics System.

(1.1) Интерфейсът Борса за товари позволява на потребителя, ако е договорено, обмен на данни между съществуващ при потребителя системен софтуер за транспортен мениджмънт и системата Smart Logistics System.

(1.2) Интерфейсът Проследяване позволява на потребителя, ако е договорено, обмен на данни между съществуващ при потребителя софтуер и системата Smart Logistics System. Разпоредбите за защита на данните на приложението Проследяване намира съответно приложение по отношение на телематичните данни.

(1.3) Интерфейсът Транспортни поръчки позволява на потребителя, ако е договорено, обмен на данни между използвана от потребителя трета система и системата Smart Logistics System.

(2) Не се съдържа графична площ за потребители. За показването на съдържание на системата Smart Logistics System е възможно да се изисква договаряне на други лицензи.

(3) Свързването на наличната трета система на потребителя към интерфейса и с това към системата Smart Logistics System се осъществява от потребителя на негова отговорност. TIMOCOM може да подпомага на потребителя чрез предоставяне на техническо продуктово описание на интерфейса. Техническото продуктово описание не е съставна част на този договор. Не се гарантира, че техническото продуктово описание може да се използва без предварителни технически знания за интерфейса.

(4) TIMOCOM възнамерява да продължи да разработва своите интерфейси, така че да се осигури обратна съвместимост на интерфейсите. При бъдещото развитие на системата TIMOCOM ще вземе предвид обичайното състояние на техниката. При пускането на нова версия на интерфейса TIMOCOM ще информира потребителя за това. При поискване TIMOCOM ще изпрати актуално техническо описание на интерфейса.
При получаване на писмено съобщение от TIMOCOM, потребителят ще мигрира към най-новата версия на интерфейса най-късно 6 месеца след изпращането на това съобщение.

(5) Свързването на наличната трета система на потребителя към интерфейсите и с това към системата на TIMOCOM се осъществява от потребителя на негова отговорност. Той е отговорен да изпълни техническите изисквания за свързването на собствената си трета система към променените интерфейси. И двете страни се задължават да прилагат интерфейса по възможно най-надеждния и сигурен начин. Промените и адаптирането на интерфейса ще се извършват от TIMOCOM по възможно най-съвместим начин, така че да сведат до минимум необходимостта от адаптиране от страна на потребителя.

(6) TIMOCOM ще уведоми потребителя за промяната в писмен вид 6 месеца преди деактивацията на досегашния интерфейс.
В случай че потребителят не извърши необходимите промени, не е изключено функцията да не може да бъде използвана занапред. В този случай TIMOCOM се освобождава от задължението си да предоставя услугата, но запазва правото си да получи договореното насрещно заплащане. Може да има промени в горепосоченото време за реакция ако има законови изисквания, които предвиждат промяна в по-ранен момент, промени по отношение на сигурността, които са необходими за защитата на системата на потребителя или на TIMOCOM, или са необходими корекции на грешки, които възстановяват предоставянето на услугата.

(7) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните.

3и. Право на ползване „Услуга по управление на документи“

(1) Cистемата Smart Logistics System предоставя на потребителя, ако е договорено, достъп до „Услуга по управление на документи“ (по-долу наричана: DMS), с която той може собствени документи да прехвърля чрез системата Smart Logistics System (по-долу: Качване) и да ги предоставя на други потребители за разглеждане. TIMOCOM си запазва правото да налага ограничения по отношение на формата, обема и количеството на документите.

(2) Прехвърлените от потребителите документи се съхраняват кодирани в ЕС. Достъпът до данните се извършва посредством сваляне от потребители, получили оторизация за сваляне, като правата за това остават притежание на качилия данните потребител.

(3) DMS не представлява електронен архив и по-специално TIMOCOM не извършва архивиране и неограничено съхранение на документите. Запазването съдържанието на съобщенията е задължение единствено на потребителя. След изтичане на периода на ползване потребителят може да очаква прехвърлените от него документи да бъдат изтрити без допълнително уведомление.

(4) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните.

3й. Правото на ползване на приложение Транспортни поръчки

(1) Приложението Транспортни поръчки позволява на потребителя, ако е договорено, да качва, обработва, изпраща и показва декларации и документи с цел документиране и подпомагане сключването на договор за транспорт с друг търговски партньор. Така потребителят на умната логистична система Smart Logistics System може да създава образци, да обработва формуляри, да коментира и запаметява декларации. TIMOCOM може да предостави на разположение на потребителя преглед на досегашните транзакции.

(2) Другите търговски партньори може да бъдат потребители на системата Smart Logistics System, както и поканени от възложителя на товара трети лица. Изпращайки документи или декларации едно такова трето лице не получава собствено право на ползване на системата Smart Logistics System.

(3) По технически причини във формулярите могат да бъдат предварително зададени определени данни. Предварителното задаване не представлява препоръка от страна на TIMOCOM. Потребителят адаптира тези данни към нуждите си на своя собствена отговорност. Чрез индивидуалните езикови настройки на потребителя в системата Smart Logistics System могат да бъдат повлияни заглавията и описанията във формуляра и в резултат на това да се различават за изпращача и получателя на декларацията. Заглавията и описанията във формулярите, както и техните преводи, имат за цел единствено да улеснят съответния потребител и са необвързваща формулировка от TIMOCOM. За интерпретацията на такива термини в заглавията и описанията на формуляра потребителите трябва да стигнат до собствено споразумение. Като настройка по подразбиране за обозначения като „обвързващ“ документ служи езиковата настройка на създателя на документа.

(4) Потребителят е запознат, че изпращането на декларация за съгласие по отношение на съществените съставни части на поръчка за транспорт в рамките на приложението Транспортни поръчки представлява сключването на ефективен договор между заинтересованите страни със съответните произтичащи от това права и задължения.

(5) TIMOCOM може да помогне на потребителя за запазване на съдържанието. За тази цел TIMOCOM може да събира, обработва и запаметява събираните данни в продължение на до 10 финансови години. Задължението за запазване на съдържанието е задължение единствено на потребителя. TIMOCOM предоставя функция за експортиране на данните, за да може потребителят да разполага с алтернативен начин за запазване на съдържанието. TIMOCOM си запазва правото да ограничи използваното пространство за съхранение на транзакции в съответствие с принципа за справедливата употреба съгласно точка 3.3 от тези условия, като освен това необходимото пространство за съхранение изисква специално споразумение. В момента в който потребител поиска достъп до, респ. предоставяне на тези запаметени данни, след изтичането на лицензионния договор, TIMOCOM има правото да предостави този достъп едва след възстановяване на направените разумни разходи за това, както и евентуалните все още дължими вземания по този лицензионен договор

(6) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните.

3к. Правото на ползване на приложението Запитвания за транспорт

(1) Приложението Запитвания за транспорт предоставя на потребителя, ако е договорено, възможността за отделни поръчки за товари на избрана от него целева група (по-долу наричан: обявител), или даване на Цена за търг (по-долу наричан: Възложител на товар). Приложението Запитвания за транспорт позволява на потребителя да описва и обработва индивидуални оферти за товари, както и да изпраща оферти и предложения за цени.

(2) Към целевата група могат да принадлежат потребители на системата Smart Logistics System, както и предложители на товари и поканени от възложителя на товара трети лица.

(3) TIMOCOM си запазва правото да ограничава броя на предложителите, които могат да бъдат избрани за една индивидуална оферта за товар. Също така си запазва правото да ограничи времето между офертата и планирания срок за доставка.

(4) Офертата за товар  не е обвързваща оферта, а покана за изпращане на оферти, и не представлява задължение за сключване на договор. Възложителите трябва да имат предвид, че ценовата оферта винаги се отнася изключително до предлаганата от тях услуга. Ефективен договор може да съществува само след като възложителят и изпълнителят стигнат до споразумение.

(5) Договорното отношение срещу заплащане започва с подписване на лицензионния договор от двете страни или с потвърждение от TIMOCOM в писмена форма и може да бъде надлежно прекратено и от двете страни без посочване на причина в срок от 14 дни след края на календарния месец. Продължителността на договора е 1 месец и се удължава съответно с 1 месец, ако преди това договорът не е прекратен по надлежния ред от някоя от страните. Правото на ползване на предложителя, който е бил поканен от възложителя на товара да изпрати оферта, свършва с връчването на поръчката на едно от направилите предложения лица, без да е необходимо специално предизвестие, в противен случай изтича с правото на ползване, произтичащо от съществуващия лицензионен договор.

4. Заплащане на ползването

(1) Заплащането на ползването става винаги предварително, в началото на периода на ползване, и трябва да постъпи в TIMOCOM най-късно до третия работен ден на съответния период. Сметките за допълнително извършени работи, представени от TIMOCOM, трябва да се плащат незабавно. Разходите за плащането се поемат изцяло от потребителя с изключение на правния режим за плащанията в SEPA. Ако изрично н е договорено друго, TIMOCOM има право, да издава и изпраща фактури по електронен път. Ако потребителят не предостави подходящ имейл адрес за получаване или потребителят желае фактура на книжен носител, се начисляват действителните допълнителни разходи за това.

(2) Изключва се правото на потребителя за компенсиране или удръжки на плащанията му поради насрещни претенции, освен ако не съществуват неоспорими или решени по законов ред насрещни искания.

(3) В случаите който потребителят е получил отстъпка от TIMOCOM за определен отчетен период, като лицензионна такса за плащане, прекратяване на договора или част от договора преди края на настоящия отчетен период, получената отстъпка ще бъде анулиране със задна дата. Същото важи и ако прекратяването се извършва от TIMOCOM поради важни причини.

(4) TIMOCOM има право да увеличава цената по лицензионният договор годишно в разумна степен, при условие, че няма изрично споразумение за цена за съответния период. TIMOCOM ще обявява за увеличението на цената в писмена форма,4 седмици предварително. Ако увеличението на цените надхвърля 5% в сравнение с цените за същия период през предходната година, клиентът има право да прекрати договора в 14-дневен срок от деня на влизането в сила на новата цена. За увеличение на цените не се счита изтичането на периода на специално споразумение,което се определя от тази клауза. Ако TIMOCOM не упражнява правото си да увеличава цените веднъж или няколко пъти, това не означава, че се отказва от това си право. Авансовото плащане не дава никаква гаранция за платената предварително за периода цена.

5. Неутралност, защитени права, конфиденциалност.

(1) Лицензът предоставя на потребителя достъп до системата Smart Logistics System без претенции за предпочитание спрямо други потребители. TIMOCOM поддържа неутралитет в отношенията между товароизпращачи, доставчици на логистични услуги, спедиторски и транспортни фирми.

(2) Настоящият лицензен договор не дава право за даване на трето лице на подлицензи или за предаване на трето лице на придобитите с умната логистична система Smart Logistics System възможности за данните или ползването, като това се отнася най-вече за ползване на използвания в системата Smart Logistics System софтуер (по-долу: софтуер) за собствени защитени права, свързани с техниката на електронната обработка на данни. Софтуерът и базовият му код са защитени от авторското право и са изключителна собственост на TIMOCOM, както и от неговите лицензодатели и партньори и са защитени чрез международни договори и други закони на страната, в която се използват.

(3) TIMOCOM може да използва в своите продукти т. нар. софтуер с отворен код, който респ. се подчинява на собствени лицензионни условия. При поискване TIMOCOM ще предостави преглед на информацията.

(4) TIMOCOM не е нито страна, нито посредник на договор, сключен с помощта на софтуер или посланик на значима в това отношение декларация, да извършва обратно разработване, да деасемблира или да променя софтуера. На потребителя е забранено да използва софтуера за по-нататъшна разработка на софтуер, модифицирани версии или да прави копия в полза на трети страни, включително други потребители. Всяка друга употреба, независимо дали чрез копиране, паралелно или редуващо използване на различни работни места или в полза на различни фирми и / или клонове изисква писменото съгласие за допълнителни платени лицензи. Използването на единичен достъп от регистрираното местожителство на оторизирания потребител се съдържа в лиценза за уеб влизане.

(5) По време на съвместната работа, потребителите прехвърлят данни към системата на TIMOCOM. Такива например са данните за адреси, договори и GPS координати. Въз основа на тези данни TIMOCOM би могъл да си направи изводи за конкретни търговски и клиентски взаимоотношения на потребителя, напр. да идентифицира определени клиенти. Тази информация се счита за търговска тайна и се третира като поверителна, дори и тогава, когато не сте я обозначили като поверителна.
При спазване на разпоредбите на закона, данните могат да бъдат използвани анонимно за статистически цели. TIMOCOM няма да използва събраните посредством умната логистична система Smart Logistics System данни за развиване на конкурентна дейност като доставчик на логистични услуги, спедиторска или транспортна фирма.

6. Гаранция и отговорност

(1) TIMOCOM гарантира само, че системата Smart Logistics System е подходяща за ползване в договорения обхват. Данните в описанията на продуктите, проспектите и предоставените от TIMOCOM указания за потребителя представляват необвързващи препоръки. Всякакъв друг вид отговорност на TIMOCOM се изключва. По-специално TIMOCOM не поема гаранция за актуалността, правилността и пълнотата на предоставените от други потребители данни, както и за съвместимостта на умната логистична система Smart Logistics System с информационната техническа среда при потребителя или с използваните дистанционни информационни връзки. Потребителят разбира, че комплексните онлайн продукти, като умната логистична система Smart Logistics System, като се има предвид състоянието на техниката, никога не могат да бъдат напълно изчистени от грешки. Затова TIMOCOM не предоставя гаранция за пълното отсъствие на такива грешки.

(2) Създаването на хиперлинкове и информациите, до които се получава достъп от началната страница и платформите на TIMOCOM чрез хиперлинкове върху интернет страници на трето лице не са съставна част на договорените работи. Те не се използват и за по-подробно описание на договорните задължения за изпълнение. Създадените хиперлинкове, съотв. страниците, до които има достъп чрез тези хиперлинкове, не се контролират непрекъснато, така че TIMOCOM не поема отговорност за съдържанието или верността им.

(3) TIMOCOM не отговаря за щети, които различните потребители си нанасят помежду си, без значение дали се касае за загуба или грешка при предаването на данни или по някакъв друг начин. TIMOCOM не отговаря за вреден софтуер или програмен код (вируси, троянски кон, програми-червеи и др.), които се копират от потребители върху системата Logistics System или се пренасят в прикачените оферти или описания и се разпространяват от там. Потребителят отговаря директно за това, че не прехвърля такъв вреден софтуер.

(4) TIMOCOM не е нито страна по договор, нито посредник на сключен с помощта на системата Logistics System договор или посланик на свързано с това деклариране. Затова TIMOCOM не гарантира по никакъв начин надлежното изпълнение на уговорените договори между потребителите или постигането на икономически успех. Потребителят проверява на базата на собствено задължение за полагане на дължимата грижа верността на предадените му от трето лице данни и сведения. Изпратените или показаните чрез системата Smart Logistics System съобщения от потребителите не представляват изявление на TIMOCOM и не изразяват мнението на TIMOCOM, нито са одобрени от TIMOCOM, нито са припознати от него. TIMOCOM не гарантира, че всяко съобщение или уведомление, изпратено чрез системата Smart Logistics System, е достигнало целта си, респ. че е получено и прочетено от потребителя, до когото е изпратено. Също така не се гарантира, че лицето, което е посочено като изпращач или получател на съобщението или уведомлението, е действително лицето, което го е изпратило или получило.

(5) Потребителят освобождава TIMOCOM от всички отговорности, възникващи от това, че потребителят прилага системата Smart Logistics System не по предназначение, съгласно този договор. TIMOCOM сключва съответно същите споразумения с други потребители и при необходимост отстъпва на потребителя съществуващите вземания за обезщетение спрямо други потребители за покриване на дадена щета (след преимуществено удовлетворяване на собствените претенции на TIMOCOM за обезщетяване на причинени вреди).

(6) Опасността от неизвършено или неправилно изпращане на данни се прехвърля върху потребителя, щом данните напуснат сферата на действие на TIMOCOM.

(7) Ограниченията на отговорността или изключванията от отговорност в този договор за щети на потребителя не са валидни в случаите на
a) преднамерено причиняване или причиняване поради груба небрежност от страна на TIMOCOM или неговите подизпълнители,
б) виновно нарушаване на договорните задължения от страна на TIMOCOM или неговите подизпълнители, което застрашава постигането на целта на договора или отговорност на TIMOCOM поради зла умисъл или предоставяне на гаранция,
в) отговорност на TIMOCOM съгласно императивно право, напр. съгласно Закона за отговорността на производителите или
г) отговорност за виновно увреждане на живота, тялото или здравето от страна на TIMOCOM или неговите подизпълнители.

(8) Ако възложителят е фирма, то отговорността на TIMOCOM се ограничава както следва до предвидимите при сключване на договора типични щети:
а) в случаите на предходната алинея 7 а) при груба небрежност на подизпълнители,
б) в случаите на предходната алинея 7 б) при небрежност.
За загуба на данни, програми и тяхното възстановяване чрез ползване на системата Smart Logistics System TIMOCOM носи отговорност в случаите на предходната алинея 7, буква а) и б), само доколкото, доколкото тази загуба би могла да се предотврати от потребителя чрез подходящи превантивни мерки, напр. редовна защита на данните.

(9) Съставни части на системата Smart Logistics System, които са обозначени като „BETA“ или „BETA версия“, не представляват готови продукти в смисъл на годността за ежедневието, които съдържат всички съществени функции, а продукти ограничени по отношение на изпълнение, съвместимост и стабилност, тъй като опитът показва, че преди публикуването на тази версия не всички хардуерни и софтуерни среди, нито поведението на потребителите могат да бъдат симулирани. Поради това TIMOCOM предоставя такива BETA съставни части на системата Smart Logistics System само за необвързващи цели за тестване, за които са необходими докладите на потребителите за техните впечатления. Продуктивността и липсата на сериозни грешки, не могат да бъдат гарантирани. Потребителят приема, че отговорността на TIMOCOM в това отношение, както и в случай на ползване на неговата система, изключва загуба на данни, дефекти и непреки щети от дефекти или пропуснати ползи. Преди инсталирането и ползването на BETA съставна част на системата Smart Logistics System потребителят извършва пълна защита на данните.

(10) Потребителят носи цялата отговорност за употребата на неговите данни за влизане в системата Smart Logistics System, ако допусне злонамерена употреба или опит за неоторизиран достъп до информация от него или от трети лица, или проникване в системата на платформата. В такива случаи той ще понесе възникналите щети и всички разходи, които ще бъдат направени от TIMOCOM за проверка на инфраструктурата и/или които ще доведат до щети и смущения, които се намират в сферата на отговорност на потребителя. Потребителят трябва незабавно да информира TIMOCOM за възможен достъп на неоторизирани трети лица или за други нарушения на сигурността на данните, или доказани искове на трети лица срещу ползването от него на системата Smart Logistics System или срещу TIMOCOM, които са му станали известни или за които предполага, както и трябва да вземе незабавно всички необходими мерки за отстраняването им, безплатно за TIMOCOM, особено когато това е поискано от TIMOCOM и разходите за необходимите мерки не надвишават разумното, за да даде възможност за ефективна правна защита.

7. Рекламации

(1) Ако TIMOCOM получи информация за някой потребител, съгласно която потребителят е нарушил виновно задълженията си, произтичащи от договор за превоз, настоящия договор или обичайно действащо право (по-долу: жалба), TIMOCOM има право, без да е задължена, да предаде на съответния потребител тези жалби със или без споменаване на подателя на жалбата или – след изслушване и проверка – да я предаде на други потребители.

(2) Потребителят, срещу когото е насочено оплакването (по-долу: засегнатият), е задължен да направи изявление относно съдържанието на жалбата към TIMOCOM писмено,най-късно в срок от една седмица след постъпването и ,като в случай на закъснение трябва да обоснове необходимостта от по-дългото време за изпращане на становището си.

(3) Ако в своето становище потребителят не успее да опровергае съдържащото се в жалбата обвинение за нарушено задължение, TIMOCOM има право – но не е задължена – да прикани потребителя към изясняване на случая в срок от още една седмица . Срочното искане за изясняване на случая е излишно, ако в зависимост от обстоятелствата това не е необходимо за TIMOCOM.

(4) Правата, произтичащи от горепосочените алинеи 2 и 3 във връзка с правото за спиране или предизвестие, съществуват само в интерес на TIMOCOM. Ако TIMOCOM не се възползва от тях, се изключва отговорност спрямо останалите потребители.

(5) TIMOCOM не е задължена да проверява постъпващите при нея жалби.

(6) Потребителят ще упомене квалифицирано лице за контакт, което ще има правото да взема всички договорни решения и да приема и прави декларации. TIMOCOM има правото, но без това да представлява задължение, да отказва декларациите на други лица от фирмата на потребителя.

8. Извънредно прекратяване, срок на действие на лиценза, заключителни разпоредби

(1) Срокът на действие на правото на ползване се определя съобразно индивидуално договорения лиценз. По време на безплатната фаза на тестване в сила е двустранен незабавен срок за предизвестие.

(2) Всяка страна има право за извънредно предизвестие на настоящия договор, без да спазва срока за предизвестие. Важно основание за извънредно предизвестие за TIMOCOM има, когато:
а) потребителят е неплатежоспособен или го заплашва неплатежоспособност,
б) откриването на процедура по несъстоятелност за собствеността на потребителя поради липса на средства е отхвърлена или потребителят трябва да предаде клетвена декларация,
в) потребителят нарушава виновно определенията на тези условия, които застрашават постигането на целта на договора, или дават основание за спиране съобразно т. 3 алинея 4 или 5,
г) потребителят просрочи за повече от 14 календарни дни плащането на сума, съответстваща на заплащането за ползване за един месец или
д) делът на заинтересованите страни в компания на потребителя се промени с 25% или повече, или ако компанията е законно представена на други лица – по време на сключване на договора.
е) Потребителят, негов законен представител или свързана с него фирма е в конкуренция с TimoCom.

(3) Правото на ползване започва след активиране от TIMOCOM и завършва едновременно с договорното отношение.

(4) С изтичане на договора потребителят трябва незабавно да изтрие всеки получен от TIMOCOM и инсталиран при него софтуер, като се изключи  всякакво право за задържане, и да преустанови всякакво използване на системата Smart Logistics System. Също така потребителят след това трябва да зададе по-нататъшно предаване на данни към евентуално договорен интерфейс.

(5) Ако потребителят е предприемач, юридическо лице от публичното право или публично правното обособено имущество по смисъла на § 310 ал. 1 изречение 1 ГК или няма обща подсъдност в Германия, като място на изпълнение и подсъдност се приема Дюселдорф. В сила е германското право, като се изключва Конвенцията на ООН за договорите за международна покупко-продажба на стоки.

(6) Ако TIMOCOM предоставя на потребителя преводи на този договор или на части от договора, меродавна и правно обвързваща остава версията на немски език, ако в съответния превод има противоречия или отклонения от немската версия.

(7) Ако отделни определения на тези условия станат невалидни, това няма да засегне валидността на останалите определения. Приема се, че вместо невалидното определение в сила ще бъде това валидно определение, което е най-близо по смисъл до невалидното определение.

9. Защита на данни

(1) Потребителят обявява, че е съгласен TIMOCOM да запамети техническите данни на потребителя с цел неговата идентификация, защита на информацията и подобряване на преноса на данни. Тук спадат анонимните данни от крайните устройства като използваната операционна система, резолюция на екрана, браузър, идентификация и скорост на процесора, физическа памет, както и данни, които при определени обстоятелства, могат да послужат за разкриване на самоличността, като – IP адрес, наименование на устройството, DNS на домейна, път на инсталация, наименование на потребителя, езикови настройки, бисквитки и телематични данни.
TIMOCOM обработва лични данни при настройката и ползването на системата Smart Logistics System лични данни на потребителите, като напр. името на потребителя, титла, имейл адрес, данни за контакт, вид на фирмата на потребителя и въведените езикови познания, записи, съобщения, както и информация, които потребителят в своя профил или ползване на възможностите за ползване на системата Smart Logistics System прави достъпни за трети лица. Тези данни ще бъдат използвани от TIMOCOM за следните цели:
- Предоставянето и поддържането на договорената услуга
- Извършване на поисканите от потребителя транзакции
- Проверка на самоличността на потребителя
- Гарантиране спазването на тези условия за ползване
- Изпълнение на задължения по закон или на влезли в сила държавни или съдебни постановления.
Периодът за съхраняване на тези данни зависи от продължителността и целта на съответния договор, при условие че няма прекомерни интереси на обработващата агенция или законовите изисквания за запазване.

(2) Потребителят декларира, че е съгласен, TIMOCOM да съхранява бизнес данните на потребителя за целите на сключване и обработка на договора и да получава информация от добре познати кредитните агенции за потребителя.

(3) Потребителят дава съгласието си TIMOCOM да може да изпраща на дъщерни или партньорски фирми лични данни на потребителя за изпълнение на лицензния договор или данни от поръчки за обслужване, които могат да идентифицират потребителя. Актуални са следните:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Тези фирми събират и обработват данните на потребителя само по заявка на TIMOCOM и по негово указание, и са задължени от TIMOCOM да спазват действащото законодателство за защита на данните. Изпращане на лични данни на потребителя на трети лица може освен това да се извърши в случаи на законови разпоредби, влезли в сила държавни или съдебни постановления, както и за предотвратяване или борба срещу престъпления или нарушения на настоящия лицензен договор. Данни, които не могат да послужат за разкриване на самоличността, като напр. анонимизирани данни или такива, които са посочени за постигането на целта на договора за трети потребители, могат да бъдат запаметявани и обработвани от TIMOCOM, както и да бъдат изпращани на трети лица.

(4) Потребителят има спрямо TIMOCOM по всяко време право на безплатна информация за съхраняваните му лични данни и право на корекция, изтриване, ограничаване на обработването или противопоставяне на обработването и право на преносимост на данните, ако съответните изисквания за защита на данните. Потребителите могат по всяко време да задават въпроси относно техните права, обяснение за отмяна или ограничаване на обработването на лични данни до:

TIMOCOM GmbH
Datenschutzbeauftragter
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-Mail: datenschutz(at)timocom.com

Оттеглянето или ограничението не се отразява на съществуването на договора и задължението за плащане на потребителя. Потребителят признава, че е възможно TIMOCOM, в следствие на такова оттегляне или ограничение, да не бъде повече в състояние да предоставя възможност за ползване на системата Smart Logistics System.
В същото време потребителят има право да подаде жалба до регулаторния орган, отговорен за TIMOCOM. Това е регулаторната институция за защита на данните и свободата на информацията за Северен Рейн-Вестфалия: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Потребителят е отговорен за ползването на умната логистична система Smart Logistics System в съответствие със законите за защита на данните. При събиране, обработване и използване на данните с помощта на функцията потребителят е задължен да спазва всички отнасящи се до защитата на данни разпоредби на съответното действащо законодателство. Потребителят освобождава TIMOCOM от всички искове, възникнали в следствие на или във връзка с неспазването на разпоредби за защита на данните, договорни или други законови разпоредби.

(6 Потребителят информира всички лица, засегнати от ползването на системата Smart Logistics System, преди започване на употребата за даденото съгласие за обработване на данните от TIMOCOM, вида на обработваните данни, целта и продължителността на обработването, участващите в обработването предприятия както и възможността да се прекрати прехвърлянето на данни. Ако съгласно приложимите към потребителя закони е необходимо съгласието на засегнато от ползването на системата Smart Logistics System лице, потребителят ще гарантира, че всички необходими съгласия или евентуални допустими алтернативи съгласно приложимото законодателство (например оперативни споразумения) са налични в писмена форма. Потребителят трябва да съхранява съответни доказателства за срок от две години след изтичане на договора и да ги предоставя в оригинал на TIMOCOM при запитване.

(7) TIMOCOM посочва, че съгласно § 31 от федералния закон за защита на данните (BDSG), данните за неплатени в срок дължими вземания, дължими въз основа на договорни отношения, ще бъдат предадени на SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, както и изпълнението на договорните отношения може да бъде прекратено без предварително уведомление поради неполучени плащания и дължимите услуги няма да бъдат предоставяни в рамките на посочения Ви срок за плащане. Още информация за SCHUFA ще намерите на www.meineSCHUFA.de.

Състояние: 01.01.2021 г.

§1 Услуга

1. TIMOCOM GmbH действа изключително за подкрепа на възложителя при принудителното събиране на неговата сума на фактурата. TIMOCOM ще призове длъжника подобаващо, по своя преценка, за вземане на отношение, съответно плащане на неплатеното искане.

2. TIMOCOM не поема никаква отговорност за успеха на намесата.

3. Плащания, записване към кредит или компенсации от страна на длъжника, след извършена намеса, важат като успех на намесата, ако възложителят в продължение на 2 седмици след съобщената дата на плащане не изложи пред TIMOCOM, че изплащане на искането не се е състояло.

4. Възложителят има право, по всяко време да предприеме допълнителни мерки за изземане на искането.

§ 2 Заплащане

1. При достъп до сметката тя веднага става изискуема.

2. TIMOCOM може извърши разплащане с постъпилите от длъжника пари за собствени искания спрямо възложителя (контокорентни отношения).

3. TIMOCOM си запазва правото, да изтегли сумата на сметката заедно с други сметки, ако от деловите отношения вече съществува пълномощно за изземане от възложителя. Възложителят дава на TIMOCOM дотолкова пълномощно, за изземане на неоспоримата сума на фактурата от позната бизнес сметка.

§ 3 Начало и приключване

1. Възложителят е обвързан към възложената поръчка 3 работни дни. Договорът влиза в сила чрез приемане на поръчката от TIMOCOM. Приемането не се нуждае от специална форма и може да се извърши в частен случай негласно. Договорът важи за приет от TIMOCOM особено тогава, когато TIMOCOM в продължение на този период вече се е намесил доказуемо при длъжника.

2. Договорът може да се прекрати от възложителя при спазване на срок от 2 седмици. При вече извършена намеса при длъжника, възложителят остава задължен от възложената поръчка и в бъдеще за информиране при плащане и TIMOCOM си запазва правото на уговореното заплащане.

3. Правото на извънредно прекратяване на договора при значително нарушаване на задълженията остава незасегнато за двете страни.

4. Ако възложителят или длъжникът, във връзка с поръчка за намеса, загубят или приключат статуса си на клиенти на TIMOCOM, възложителят и TIMOCOM имат правото да се оттеглят от договора. Тогава договорът важи за в бъдеще като прекратeн.

5. Ако при провеждането на намесата се установи, че искането е вероятно недоходно, намесата се прекратява и се съобщава на възложителя. Искането важи за недоходно особено тогава, когато то е оспорвано, прехвърлено, неясно в правно отношение, титулирано или обременено с права на трето лице или длъжникът е неплатежоспособен. Тогава договорът важи за в бъдеще като прекратeн.

6. Възложителят се задължава да предостави на TIMOCOM нужната информация. В случай, че в рамките на 14 дни след отправена молба за това не бъдат получени всички необходими за обработката на поръчката документи, TIMOCOM си запазва правото да я прекрати като начисли съответната такса за обработка, съотв. премия за успешно събраните до този момент вземания.

§ 4 Отговорност

1. (7) Отговорността на TIMOCOM за щети на възложителя, произтичащи от сключването или изпълнението на договора, са ограничени до случаите на
a) преднамерено причиняване или причиняване поради груба небрежност от страна на TIMOCOM или неговите подизпълнители,
б) виновно нарушаване на договорните задължения от страна на TIMOCOM или неговите подизпълнители, което застрашава постигането на целта на договора,
в) отговорност на TIMOCOM поради зла умисъл или предоставяне на гаранция,
г) отговорност на TIMOCOM съгласно императивно право, напр. съгласно Закона за отговорността на производителите или
д) отговорност за виновно увреждане на живота, тялото или здравето
от страна на TIMOCOM или неговите подизпълнители.

2. Ако възложителят е фирма, то отговорността на TIMOCOM се ограничава както следва до предвидимите при сключване на договора типични щети:
а) в случаите на предходната алинея 1 а) при груба небрежност на подизпълнители,
б) в случаите на предходната алинея 1 б) при небрежност.

3. Възложителят е отговорен за това да е настъпил падежът на неплатената фактура, както и за неоспоримостта на вземането. Възложителят е длъжен да предостави на TIMOCOM всички необходими документи и допълнителна информация по случая. Предвидено е обстоятелството възложителят да поиска обезщетение от длъжника за разходите по намесата (премия за успешно събраната сума), когато последният е в забава по отношение на плащането и законодателството го задължава да направи това. За възстановяването на тези разходи възложителят да се обръща директно към длъжника.

4. TIMOCOM си запазва правото, да унищожи, след приключването на поръчката, всички документи, които не трябва да се съхраняват поради законни положения.

§ 5 Други

1. Всички споразумения се нуждаят от писмена форма.

2. При условие, че възложителят не е потребител, Дюселдорф е място на изпълнение и сфера на съда. Приложимо е германското право.

3. Ако едно условие на договора е невалидно в настоящето или бъдеще, то дейността на всички останали условия или споразумения остава незасегната от това. Страните се задължават, на мястото на невалидните условия да уговорят действащо споразумение, което да отговаря най-близко до смисъла на невалидните условия.

Състояние: 01.10.2014 г.

в началото