16.09.2020

Какво да направя при несъбрани вземания?

Вашите права и задължения при забавени плащания обяснени накратко.

Счетоводителка обработва неплатени фактури.

Поръчката е доставена и фактурата е издадена. Но въпреки това не сте получили плащане по банковата си сметка и все още чакате парите си?

За да бъде ускорено получаването на плащанията, през 2011 г. беше приета директива на ЕС. По този начин е указано на европейско равнище какво трябва да бъде в сила във всяка страна-членка на ЕС по отношение на забавените плащания.

Кой плаща разходите? За чия сметка са таксите за събиране на вземания? Кой плаща на агенцията за събиране на вземания? Как се използва услуга за събиране на вземания? Колко високи са таксите за събиране на вземания? Как функционира събирането на вземания? Колко трябва да платя за събиране на вземания?

Поръчката е доставена и фактурата е издадена. Но въпреки това не сте получили плащане по банковата си сметка и все още чакате парите си?

За да бъде ускорено получаването на плащанията, през 2011 г. беше приета директива на ЕС. По този начин е указано на европейско равнище какво трябва да бъде в сила във всяка страна-членка на ЕС по отношение на забавените плащания.

Какво можете да направите при забавено плащане, кога трябва да използвате услугите на агенция за събиране на вземания и за чия сметка са таксите за събиране на вземания, ще научите тук.

В правната система на ЕС директивите функционират по такъв начин, че задължават страните-членки да прилагат съдържащите се в тях правила в националното си право. Това означава че:  Това, което е в сила за ЕС, трябва да бъде прието или променено в законите на Германия, Италия, Испания и т.н.. По този начин се гарантира, че за всички граждани на Европейския съюз е в сила една и съща правна уредба.

 

Посредством Директива 2011/7/ЕС съществува правна уредба, която е предварително определена и важи във всички страни-членки и която поражда ясни права и задължения какво да се прави, когато има неплатена фактура. Това е от голямо значение особено за един толкова международен бранш като логистиката. За възложителите и изпълнителите това улеснява много нещата в бизнеса.

 

За кредиторите и длъжниците това означава следното:

 

Вземанията, в случай че в договора не е договорено друго, са дължими незабавно. Плащането трябва да бъде направено до датата на падеж, в противен случай след изтичането на 30 дни то се счита за забавено.

Преди това в транспорта и логистиката не беше необичайно да се договарят и по-дълги срокове за плащане. Срокове на плащане по-дълги от 60 дни все още са позволени само при извънредни обстоятелства и трябва да бъдат посочени в договора.

 

Кредиторът може да изиска от длъжника да възстанови направените разходи за усилията по събирането на парите. Това може да бъде писмено предупреждение, наемането на адвокат или услуга по събиране на вземания. За Вас като кредитор това означава, че можете да възстановите направените от Вас разходи по услугата за събиране на вземания от длъжника. Към допълнителните обстоятелства, които възникват за кредитора, спадат и административни разходи, и вътрешнофирмени разходи. От длъжника също така може да бъде събрана и фиксирана такса от 40 евро. Както ако бъде събрана фиксираната такса от 40 евро, така ще бъдат прихванати и всички разходи (за писмено напомняне / събиране на вземания / адвокат).

 

Кредиторът може да предяви претенции за законните лихви за забава.

Съгласно директивата на ЕС това са девет процента над основния лихвен процент, които могат да бъдат начислени на длъжника. При закъсняло

плащане това означава, че освен сумата, дължима по фактурата, може да бъдат допълнително начислени и лихви. Това е в сила за сделки между две юридически лица. Ако става въпрос за фактура на физическо лице, тази разпоредба не важи.

 

 

[H2] За да бъдат в сила гореспоменатите права, трябва да бъдат изпълнени следните точки:

 

Тази разпоредба важи за покупка на стоки и услуги. Ако възникнат разходи, които не са били предварително договорени, тогава директивата на ЕС не важи. Ако по време на транспорта възникнат щети, които трябва да бъдат възстановени, тогава вече не става дума за същинската транспортна услуга.

 

Да дадем конкретен пример: При доближаване към товарната рампа шофьор на камион причинява щети на сградата. Получателят на стоката иска да бъде компенсиран за това и издава фактура. Шофьорът на камиона вижда ситуацията по различен начин и не иска да плати фактурата. В нашия пример той е длъжникът. Стига се до повдигането на иск. Кредиторът се счита в правото си и иска да използва услуга по събиране на вземания.  В този случай евентуалните разходи за услугата за събиране на вземания не могат да бъдат възстановени.

 

Още един пример: Счетоводството е обработило грешно една фактура и я е платило двукратно. Кредиторът иска двукратното плащане да бъде върнато. Това не се случва. Възлага се на агенция за събиране на вземания да върне двукратното плащане. В този случай също не може да бъде отправена претенция за таксите за събиране на вземания, тъй като не става въпрос за първоначалната услуга. 

 

Договорената дата за плащане не е спазена Забавеното плащане трябва да е възникнало и Вие трябва да можете ясно да покажете, че след изтичането на 30 календарни дни не сте получили парите си. Чак след това могат да бъдат предприемани следващи стъпки и например да бъде използвана услуга за събиране на вземания.

 

Вече не са необходими писмено напомняне или подобно искане за плащане, но са препоръчителни. Ако фактурата не бъде платена в рамките на 30 дни, повече не е необходимо да бъдат изпращани писмени напомняния на неизправните клиенти. Сега кредиторът би могъл да се обърне към адвокат или услуга по събиране на вземания.

 

 

Длъжникът трябва да бъде базиран в ЕС. Това разбира се означава, че в случай че седалището на фирмата е извън Европейския съюз и се стигне до повдигането на иск, може да бъдат използвани услугите на агенция за събиране на вземания. Обаче в този случай разходите за това не могат вече да бъдат възстановени от длъжника.

Директивата на ЕС дава точен поглед върху това и разяснява какво може и трябва да бъде направено в света на бизнеса. Създадени са ясни правила, „за да се противодейства на неспазването на сроковете за плащане“, както е казано в закона. Най-важният аспект на тази директива е, че кредиторът има право да му бъдат възстановени претърпените щети от закъснялото плащане – и това по извънсъдебен път. Също така е важно, че е поставена горна граница на срока за плащане от 60 дни. Целта е неплатените фактури да бъдат платени по-бързо.

 

Ако това не се случи, можете да използвате професионална помощ. Например услугата за събиране на вземания на TIMOCOM като неутрален посредник може да Ви помогне да се справите със закъснели плащания. Правният експерт на TIMOCOM Александър Йобел казва: „В повечето случаи има затруднения в комуникацията между страните, които водят до недоразумения.“ Една неутрална инстанция би могла да посредничи за изясняването на спора между търговските партньори, така че те да могат в най-добрия случай отново да работят съвместно в бъдеще.

Научете сега повече

Изтеглете съобщение за пресата
в началото