21.02.2022

Лиценз за ЕС: Новите правила са в сила от май 2022 г. за фирми, предлагащи куриерски, експресни и колетни услуги

Харддиск върху периферията на кутия и в средата чип със самолет, товарен автомобил, мотокар, карта и хронометър

Международен превоз на стоки и каботаж без валиден лиценз на общността на ЕС? Това, което от дълго време беше в дневния ред на фирмите, предлагащи куриерски, експресни и колетни услуги, след 21 май 2022 г. ще остане в миналото. Причината за това: Промяна в регламентите за достъп до пазара и до професията, които влизат в сила на 21 февруари 2022 г. Те гласят, че вече също и малките транспортни средства с допустимо общо тегло от над 2,5 тона ще трябва да притежават лиценз на общността на ЕС.

Тази статия обяснява за какво трябва да внимават сега транспортните фирми и как може да бъде получен лиценз на общността на ЕС.

Международен превоз на стоки и каботаж без валиден лиценз на общността на ЕС? Това, което от дълго време беше в дневния ред на фирмите, предлагащи куриерски, експресни и колетни услуги, след 21 май 2022 г. ще остане в миналото. Причината за това: Промяна в регламентите за достъп до пазара и до професията, които влизат в сила на 21 февруари 2022 г. Те гласят, че вече също и малките транспортни средства с допустимо общо тегло от над 2,5 тона ще трябва да притежават лиценз на общността на ЕС.

задължителен лиценз на общността на ЕС - Какво е валидно и за кого?

Транспортните фирми, извършващи международен превоз на стоки и каботаж с моторни превозни средства се нуждаят от лиценз на общността (наричан също и лиценз на ЕС). В момента това е в сила само за фирмите, които използват моторни превозни средства с допустимо общо тегло над 3,5 тона.

От 21 май 2022 г. задължителното лицензиране вече ще е необходимо и за превозни средства или комбинации от влекач и ремарке с допустимо общо тегло над 2,5 тона.

По този начин от 21 май нататък и малките транспортни превозни средства и куриерските фирми ще трябва да притежават такъв лиценз на общността на ЕС, за да преминават границите. Няма да има значение какъв е видът на превозното средство (лек автомобил или товарен автомобил). От значение е само допустимото максимално тегло на използваното превозно средство, включително ремаркето, ако има такова.

Важно: За транспортните фирми, които транспортират товари само в собствената си държава, не се променя нищо.

Какво точно е лиценз на ЕС?

Който иска да транспортира стоки с търговска цел в Европа, трябва да разполага с лиценз на общността. Този лиценз на ЕС е от голямо значение за транспортните фирми. Той им дава възможност да извършват търговски превоз на стоки както в страната, така и в други държави от ЕС.

Лицензът се издава от местните транспортни власти, първоначално за десет години.

 

Предпоставки за заявяване на лиценз на ЕС

За да заявите лиценз на ЕС, трябва да бъдат изпълнени следните критерии за извършване на дейността;

 • филиал,
 • професионална квалификация,
 • финансов капацитет,
 • лична надеждност.

 

Какво се разбира под отделните понятия ще обясним в следващите раздели.

Филиал

Документът за наличието на филиал с реален офис на първо място служи за избягването на офшорни фирми с фиктивен адрес, както и за удостоверяването на достоверността на регулирано търговско дружество. Според регламента реалният офис трябва да присъства върху оригиналите на най-важните фирмени документи, като напр.

 • договори за транспорт,
 • документи на собствените превозни средства,
 • счетоводни документи,
 • документите на персонала,
 • трудови договори,
 • осигурителните документи,
 • документите за използването и командироването на шофьорите, както и
 • документите за каботаж, времето на шофиране и почивка

в електронна или друга форма.

Освен това регламентът задължава собственото превозно средство да се върне във фирмата в собствената си държава най-късно осем седмици след прекосяването на границата.

Професионална квалификация

Транспортните фирми са задължени най-малко едно лице, което работи във фирмата, да притежава професионална квалификация да ръководи фирма, която извършва търговски пътни превози. Това лице трябва да бъде упоменато поименно пред властите.

Документ за професионална квалификация може да бъде получен чрез изпит от местната търговско-промишлена камара. Освен това е възможно и получаване чрез завършване на професионално обучение или следване в определени области.

Изключение: На този, който може да удостовери, че е работил в продължение на десет години без прекъсване в транспортна фирма в периода преди 4 декември 2009 г., ще му бъде призната професионална квалификация от местната търговско-промишлена камара въз основа на дългия опит в професията. Тук е в сила и това, че фирмата е извършвала търговски превоз на товари с превозни средства и състав от превозни средства с допустимо общо тегло над 3,5 тона, която подлежи на лицензиране.

Финансов капацитет

Лиценз за ЕС получават само ликвидни транспортни фирми, които могат да удостоверят наличието на определен собствен капитал. Оценката е въз основа на броя на разполагаемите превозни средства, които оказват влияние върху изчислението по следния начин:

 • 9.000 € за първото използвано моторно превозно средство
 • 5.000 € за всяко следващо моторно превозно средство с допустимо общо тегло над 3,5 тона
 • 900 € за всяко следващо моторно превозно средство с допустимо общо тегло над 2,5 тона, но под 3,5 тона

Изключение: Фирмите, които използват изключително превозни средства с общо тегло над 2,5 тона, но по-малко от 3,5 тона, трябва да предоставят доказателство за финансовия си капацитет на 21.05.2022 г. За тях важат следните условия:

 • 1.800 € за първото използвано моторно превозно средство
 • 900 € за всяко следващо моторно превозно средство

Може да бъде използвано удостоверение за наличието на финансов капитал, издадено от банката на фирмата.

Лична надеждност

Накрая е задължителен документ за лична надеждност. Той трябва да бъде представен, както от собственика на фирмата, така и от ръководителя на спедицията, ако това не е едно и също лице, пред местните транспортни власти.
При предоставянето на документа трябва да бъдат представени извлечения от различни регистри, напр. от Федералния централен регистър, Търговския централен регистър или Регистъра за пригодност на шофьорите. Освен това властите ще направят справка и с други национални или европейски регистри, като досието на транспортната фирма във Федералната служба за товарни превози.

В случай че в Търговския централен регистър или в досието на транспортната фирма са отбелязани престъпления или административни нарушения, повече не се дава лична надеждност. Това може да доведе до загуба на лична надеждност, което на свой ред ще означава забрана за извършване на дейността.
Ако всички критерии са изпълнени, няма да има никакви пречки Вашето заявление за издаване на лиценз на ЕС да бъде одобрено от местните транспортни власти.

Как протича процедурата по заявяване на лиценз на ЕС?

За да получат лиценз на ЕС, транспортните фирми трябва да се обърнат към съответните лицензиращи власти. Те дават чеклист, в който е подробно посочено, кои от горепосочените документи и под каква форма трябва да бъдат приложени към заявлението за лиценз.

Заявителят трябва да внимава за:

 • Валидност на документите: Например извлеченията от регистрите са валидни само за кратък период от време, но що се касае до документа за професионална квалификация, самото му получаване може да отнеме няколко месеца.
 • Свидетелството за съдимост и извлечението от Търговския централен регистър не трябва да бъдат по-стари от три месеца спрямо датата на подаване на заявлението.
 • От подаването на заявлението до издаването на лиценза могат да изминат няколко седмици, а също и подготовката за изпита пред търговско-промишлената камара може да отнеме няколко седмици.

Съвет: Препоръчително е да подадете заявлението за издаване на лиценз около три седмици преди датата на изпита пред търговско-промишлената камара. Който издържи успешно изпита “от първия път”, може да представи пред лицензионните власти документа за професионална квалификация от търговско-промишлената камара като “последен липсващ документ”. Но това е възможно само тогава, когато вече са изпълнени останалите предпоставки.

Който не успее да издържи изпита за професионална квалификация от търговско-промишлената камара, трябва да се информира от местната търговско-промишлена камара кога ще е следващата дата за изпит.

Лицензът на ЕС в практиката

Подаването на заявление за лиценз на ЕС може да изправи транспортните фирми пред предизвикателства. При наличието на правилен подход, успешното получаване на лиценза не би трябвало повече да е проблем.
За да си заслужава наистина за Вашата фирма получаването на лиценз на ЕС, важно значение има наличието на добре позиционирана мрежа с фирми от цяла Европа. Точно тук е мястото на системата Smart Logistics System на TIMOCOM. Системата разполага с мрежа от над 133.000 потребители от над 50.000 проверени фирми и ще Ви подпомогне да управлявате международните превози бързо и ефективно.

Системата на TIMOCOM Ви дава възможност да качите новопридобития лиценз на ЕС. По този начин можете лесно да убедите потенциалните търговски партньори, че сте сериозни и квалифицирани, и да удостоверите компетенциите си. Освен това от профилите на другите потребители получавате точна представа за сферата на транспорта и логистиката в Европа. Така можете да създадете контакт с потенциални търговски партньори и по този начин да разширите своите бизнес възможности.
Тествайте сега системата Smart Logistics System без обвързване и намерете международни партньори, които са подходящи за Вашата транспортна фирма!

Тествайте сега умната логистична система Smart Logistics System

Други интересни статии:

Отличителна черта за отличие: сертификати GMP и GDP

По-важно от всякога: Управление на веригата за доставки

Първи избор ли сте вече за доставчиците на транспортни услуги?

Изтеглете съобщение за пресата
в началото